breadcrumbs_revolution_theme

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ყურადღებით გაეცანით წინამდებარე კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკას. ჩვენი ვებგვერდით სარგებლობის სურვილის შემთხვევაში, თქვენ უნდა გაეცნოთ განთავსებულ ინფორმაციას და დაეთანხმოთ ჩვენი ვებ-გვერდით სარგებლობის პირობას და ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკას . ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული ყველა ელემენტი, მათ შორის: სავაჭრო ნიშანი, დიზაინი, ლოგო, ტექსტი, კოდური სცენარები, გრაფიკა, გამოსახულება თუ ილუსტრაციები ეკუთვნის ჩვენ კომპანიას და ყველა უფლებათა დაცვით არის შექმნილი. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი მომხმარებლის მასალების მოპარვასა და განადგურებაზე, არასანქცირებულ წვდომაზე. სხვადასხვა მოწყობილობების პროგრამული უზრუნველყოფის, ელ. ფოსტის სერვისების ტექნიკურ გაუმართავობაზე ან სხვა სახის ტექნიკურ პრობლემაზე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, რომ საჭიროების შემთხვევაში ნებისმიერ დროს კორექტირება შევიტანოთ ან შეცვალოთ კონფიდენციალურობის დაცვის წესები.


ინფორმაციის შენახვა

მომხმარებლის ინფორმაცია ინახება სერვერზე, რომელიც კარგად არის დაცული. ეს სერვერი ზრუნავს ყველა ინფორმაციის უსაფრთხოებაზე. თუმცა, ზოგადად, ინფორმაცია, რომელიც ონლაინ ვრცელდება, სრულად დაცული ვერ იქნება, არსებობს მცირეოდენი რისკი და ამიტომ , ჩვენ გაფრთხილებთ, თქვენს ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი ხართ თქვენ თვითონ.


ინფორმაციის შეგროვება

პირადი ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ მომხმარებლებისგან ვაგროვოთ და საჭიროებას მოითხოვს არის:
სახელი, გვარი
პირადი ნომერი
ელექტრონული ფოსტა
ტელეფონის ნომერი
მისამართი

ვებგვერდზე ვიზიტისას ფიქსირდება შემდეგი ინფორმაცია:
შემოსვლის ადგილი
შემოსვლის დრო
ინფორმაცია ნებისმიერ შევსებულ ფორმაში თუ გამოკითხვაში
სხვა საკომუნიკაციო ინფორმაცია


შეგროვებული ინფორმაციის გამოყენება

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, შეგროვებულ საკონტაქტო ინფორმაციაზე რეკლამის სახით გამოგიგზავნოთ შეტყობინებები ელ. ფოსტისა და სმს-ის სახით.


შეგროვებული ინფორმაციის გამჟღავნება

მომხმარებლის პირადი ინფორმაციის შეიძლება იქნას გამჟღავნებული მხოლოდ კომპანიის თანამშრომლებ შორის. მესამე მხარე
შესაძლოა ჩვენს ვებ-გვერდზე შეგხვდეთ მესამე პირის ვებ-გვერდის ბმული, მათ აქვთ თავისი წესები და კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკა, რომელზე პასუხისმგებლობაც ეკისრებათ მათ.


ინფორმაციის გადამოწმება

ვებ-გვერდის გამოყენებისას თქვენ ადასტურებთ, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს ზუსტ და უტყუარ მონაცემებს. ინფორმაციის მოწოდება მოხდა თქვენი საკუთარი სურვილით და ამისათვის თქვენ გაგაჩნიათ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა უფლება და ნებართვა. ასევე უფლებამოსილებას გვანიჭებთ ჩვენ, რომ ჩვენ მიერ საკუთარი შეხედულებისამებრ ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი რაოდენობით, ნებისმიერი წყაროდან გამოთხოვნილ და მიღებულ იქნას თქვენს შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის პერსონალური მონაცემები, მისი გაცნობის, გადამოწმების, შედარების, საბანკო და სხვა საქმიანობისათვის გამოყენების, ანალიზის, შენახვის და საკანონმდებლო ან/და სახელშეკრულებო ვალდებულებ(ებ)ის შესრულების მიზნებისთვის. ჩვენი ვებგვერდით სარგებლობის სურვილის შემთხვევაში, თქვენ ადასტურებთ სიზუსტეს თქვენს მიერ მოწოდებულ საკონტაქტო და პირადი მონაცემებზე, რადგან თქვენ ამისთვის გაგაჩნიათ კანონით გათვალისწინებული ყველა უფლება. ამით ჩვენ ავტომატურად გვენიჭება უფლება, რომ საჭიროების შემთხვევაში სათანადო რაოდენობის ინფორმაცია ( მათ შორის პერსონალური) მოვიძიოთ, გამოვითხოვოთ, გავეცნოთ საბანკო და სხვა საქმიანობისათვის გამოყენების, ანალიზის, შენახვისა და საკანონმდებლო ან სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულების მიზნებისთვის.


ინფორმაციის უსაფრთხოება

თქვენს საბანკო ბარათთან ჩვენ არ გვაქვს წვდომა, იგი ჩვენი პარტნიორი ბანკის კონტროლის სფეროს განეკუთვნება.


კონტაქტი

თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ კითხვაზე პასუხსა და გაურკვეველი საკითხის არსებობის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით შემდეგ ელ-ფოსტასა და ტელეფონის ნომერზე: support@grandmall.ge ტ: 595 040 022